Cieľové skupiny

Miestne zainteresované strany

• Miestni politici a úradníci miestnej správy,
• Odborníci a združenia odborníkov (architekti, inžinieri, zememerači, geológovia, ...)
• Podniky v rámci energetického sektora
• Stavebné podniky
• Spoločnosť združenia (životného prostredia, poľnohospodárov, spotrebiteľov, ...)
• Verejnosť

Národné zainteresované strany

Ministerstvo životného prostredia
Hospodárstva a výstavby
Ministerstvo financií
Energetické agentúry zodpovedajúce za Národný akčný plán pre EE a za plány využívania OZE.

Potenciálni investori

• Banky a akciové fondy
• Energetické spoločnosti a ich združenia
• Energetické distribučné spoločnosti, poskytovatelia služieb energetickej efektívnosti (napr. ESCO)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN