Aktivity

Projekt ENER SUPPLY je zameraný na posilňovanie odborných znalostí miestnych verejných správ prostredníctvom prenosu know-how v súvislosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a plánovaním efektívneho energetického manažmentu.

Tréningy budú pozostávať z nasledujúcich krokov:

• Analýza vzdelávacích potrieb
• Školenie
• E-learning
• Pomoc pri plánovaní etáp
• Pomoc pri vypracovaní projektu propagácie

Výsledkom odbornej prípravy bude vypracovanie máp obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, veterná a geotermálna energia, vodené elektrárne) a súvisiacich štúdií realizovateľnosti (Detaily).

Energetický manažment – po niekoľkomesačných experimentoch – umožní analýzu ponuky, vypracovanie bilancie a energetických auditov(Detaily).

Platforma web školenia

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN