O projekte

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a implementácia opatrení energetickej efektívnosti (EE) v Juho-východnej Európe predstavujú dôležité príležitosti na inteligentné prehodnotenie hospodárenia s energiou.

Miestna verejná správa môže zohrávať hlavnú úlohu pri znižovaní dopadu na životné prostredie a pri zlepšení finančného riadenia v rámci oblasti energetika. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby miestna verejná správa zvyšovala svoje odborné znalosti.

Z tohto pohľadu, prostredníctvom projektu ENER SUPPLY, bude poskytnutá podpora zameraná na pomoc miestnym orgánom jedenástich území v týchto troch oblastiach:

• Implementácia energetického manažmentu
• Plánovanie investícií do OZE
• Podpora investovania do OZE

Projekt ENER SUPPLY, ktorý je financovaný z Programu EÚ medzinárodnej spolupráce Juho-východnej Európy , je výsledkom spoločného úsilia 13 partnerov z 11 krajín Juho-východnej Európy. Vedúcim partnerom je mesto Potenza , Taliansko. Tento projekt začal v apríli 2009 a bude ukončený v marci 2012.

Konečným príjemcom tohto projektu sú zamestnanci miestnej správy pracujúci v oblasti energetiky. Do aktivít projektu budú taktiež zapojené ostatné zúčastnené strany, ktoré majú záujem na rozvoji energeticky "udržateľných" procesov.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN