Циљне групе

Локалне корисници резулатата Пројекта и остале заинтересоване стране:

• локални политичари и административне управе
• стручњаци и струковна удружења (архитекте, инжењери, геометри, геолози,...)
• предузећа у енергетском сектору
• грађевинска предузећа
• различита удружења (еколошка, пољопривредника, потрошача,...)
• јавност.

Национални корисници резулатата Пројекта и остале заинтересоване стране:

• национални органи који делују у области енергетике
• Министарства и Секретаријати за енергетику и минералне сировине, за заштиту животне средине, за економију и регионални развој
• Агенција за енергетику одговорна за Национални акциони план за спровођење енергетске ефикасности.

Потенцијални инвеститори:

• банке и инвестициони фондови
• енергетске компаније и њихове асоцијације
• енергетске компаније за дистрибуцију, сервиси за пружање енергетских услуга (нпр. ЕСKО).

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN