О пројекту

Употреба обновљивих извора енергије (ОИЕ) и примена мера енергетске ефикасности (ЕЕ) у југоисточној Европи, представља значајну прилику да се поново промишљено сагледа управљање енергијом.

Локална самоуправа може да игра водећу улогу у смањењу утицаја на животну средину и побољшавању управљања финансијама у области енергетике. Из ових разлога неопходно је да локалне самоуправе ојачају своју стручност.

У том смислу, кроз пројекат "ЕНЕР-СУПЛАЈ" усмерена је подршка локалним властима на једанаест територија у оквиру три области:

• примена енергетског менаџмента
• планирање улагања у ОИЕ
• промоција инвестиција у ОИЕ.

Пројекат "ЕНЕР-СУПЛАЈ" финансиран је од стране ЕУ у оквиру Програма транснационалне сарадње земаља Југоисточне Европе, резултат је заједничких напора 13 партнера из 11 земаља југоисточне Европе, чији је носилац пројекта - главни партнер Општина Потенца у Италији. Пројекат је започео у априлу 2009. и биће завршен у марту 2012.

Крајњи корисници Пројекта су запослени у локалним самоуправама у области енергетике. У пројектне активности такође ће бити укључене све стране заинтересоване за развој енергетско одрживих процеса.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN