Новости & Настани

Тренинг за обновливи извори на енергија во Македонија
25.11.2011
Тренингот за обновливи извори на енергија за претставници од општините Охрид и Скопје во Република Македонија беше поделен на два дела. Прочитај повеќе...

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN