Резултати од проектот

Прирачник за ОИЕ

Мапи за обновливи извори на енергија
• Мапи за геотермална енергија
• Мапи за ветерна енергија
• Мапи за хидро енергија
• Мапи за биомаса (Agriculture / Forest)

Физибилити студии

Енергетски менаџмент
• Енергетски контроли
• Енергетски баланси
• Анализа на набавка
• Локални енергетски денови
• Алатки
   ♦ Промоција ба видео за заштеда на енергија – победник
   ♦ Софтвер за потенцијал на биомаса (Windows, Mac).

Тренинг платформа за е-учење за ОИЕ и ЕЕ
• User Guide for the Web Training Platform

Интернационална мрежа за енергетски експерти во областа на ЈИЕ (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN