Целни групи

Локални засегнати страни

• локалните политички и административни службеници
• експерти и професионални групации (архитекти, инженери, геолози,...)
• компании во енергетскиот сектор
• градежни компании
• здруженија (животна средина, земјоделство, потрошувачи,...)
• јавноста

Национални засегнати страни

• национални власти кои работат во полето на енергетика
• Министерство за енергетика и/или Министерство за животна средина и/или Министерство за регионални работи (регионален развој)
• Агенции за енергетика одговорни за Националниот Акционен план за енергетска ефикасност

Потенцијални инвеститори

• Банки и инвестициони фондови
• Енергетски компании и нивни здуженија
• Дистрибутери на електрична енергија, провајдери на услуги за енергетска ефикасност (на пример вклучени во ЕСКО)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN