Активности

ENER-SUPPLY ќе ја зајакне стручноста на јавната локална администрација по пат на трансфер на know-how знаење во врска со искористување на обновливите извори на енергија и планирање на ефикасен енергетски менаџмент.

Тренингот е составен од следниве чекори:

• Анализа на потребите за тренинг
• Тренинг во училна
• E-learning
• Помош при фазата на планирање
• Помош при фазата на промоцијата на проектот

Како резултат на обуката ќе бидат изработени мапи на обновливите извори на енергија (биомасата,енергијата на ветерот, геотермална енергија, хидро) и на сродни студии за изводливост (feasibility studies). (Детали).

Енергетскиот менаџмент – по неколку месечно експериментирање – ќе овозможи анализирање на снабдувањето со енергија, изработка на биланси и енергетски ревизии. (Детали).

Веб Платформа за Тренингот

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN