Ομάδες στόχοι

Ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο

• πολιτευτές και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης
• επαγγελματίες και επαγγελματικές ενώσεις (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, επιθεωρητές, γεωλόγοι, ...)
• εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας
• ομοσπονδίες επιχειρήσεων (περιβαλλοντικών, αγροτών, καταναλωτών, ...)
• το ευρύ κοινό.

Ενδιαφερόμενοι σε εθνικό επίπεδο

• εθνικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ενέργειας
• τα εκάστοτε Υπουργεία Ενέργειας ή / και Περιβάλλοντος ή / και Περιφερειακής Ανάπτυξης
• τα ενεργειακά κέντρα που είναι αρμόδια για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Δυνητικοί επενδυτές

• τράπεζες και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
• εταιρίες στο χώρο της ενέργειας και οι ενώσεις τους
• επιχειρήσεις διανομής ενέργειας, παρόχους υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. ΕΠΕΥ)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN