Σχετικά με το έργο

Η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η εφαρμογή μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στην Νοτιοανατολική Ευρώπη παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για να επανεξεταστεί το θέμα της ενεργειακής διαχείρισης.

Οι τοπικές αρχές μπορούν να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των ενεργειακών θεμάτων. Για τους λόγους αυτούς, είναι πολύ σημαντικό οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους.

Σ’ αυτά τα πλαίσια, και μέσω του έργου ENER SUPPLY, προβλέπεται η παροχή βοήθειας στις τοπικές αρχές έντεκα περιφερειών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε τρία πεδία δράσης:

• Εφαρμογή σχεδίου Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Προγραμματισμός μιας επένδυσης σε ΑΠΕ
• Προώθηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Το έργο ENER SUPPLY, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας South East Europe , είναι το αποτέλεσμα μια κοινής προσπάθειας από 13 εταίρους από 11 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπό την καθοδήγηση του Δήμου της Ποτέντσα , από την Ιταλία. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2012.

Οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στα θέματα ενέργειας είναι οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου. Άλλες κατηγορίες επαγγελματιών που αναμένεται να εμπλακούν στις δράσεις του έργου είναι όσοι ενδιαφέρονται για τις ενεργειακά «αειφόρες» διεργασίες.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN