Priručnik o obnovljivim izvorima energije


Jedan od veoma korisnih izlaza iz projekta ENER SUPPLY je priručnik o Obnovljivim izvorima energije (OIE) koji analizira biomasu, vjetar, hidropotencijal i geotermalnu energiju. Prilog priručniku je finansijska analiza projekata vezanih za OIE. Priručnik je namjenjen onima koji rade na lokalnom energijskom planiranju. Priručnik možete preuzeti sa (http://ener-supply.eu/downloads/downloads_bh.php).

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN