Ciljne grupe

Lokalne zainteresirane strane

• lokalni političari i zaposleni u lokalnoj administraciji,
• stručnjaci i strukovna udruženja (arhitekti, inženjeri, geolozi, …)
• preduzeća iz sektora energije
• građevinska preduzeća
• udruženja preduzeća (okolinska, poljoprivredna, udruženja potrošača, …)
• javnost

Državne zainteresovane strane

• državne vlasti iz oblasti energije
• ministarstvo energije i/ili ministarstvo okoline i/ili ministarstvo za regionalna pitanja (regionalni razvoj)
• Agencije za energiju odgovorne za državni akcioni plan za energetsku efikasnost

Potencijalni investitori

• banke i fondovi
• energetska preduzeća i njihova udruženja
• preduzeća za distribuciju energije, preduzeća za pružanje usluga energijom (ESCO)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN