Резултати от проекта

Наръчник по ВЕИ

Карти за възобновяема енергия
• Геотермални карти
• Карти вятър
• Карти вода
• Карти биомаса (Agriculture / Forest)

Предпроектни проучвания

Енергийно управление
• Енергийно обследване
• Енергиен баланс
• Анализ на енергийните доставки
• Местни дни на енергията
• Инструменти
   ♦ Поощряващо видео за пестене на енергия
   ♦ Софтуер за потенциала на биомаса (Windows, Mac).

Онлайн обучителна платформа за ВЕИ и ЕЕ
• User Guide for the Web Training Platform

Международнан експертна енергийна мрежа в Югоизточна европа (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN