Целеви групи

Местни заинтересовани страни

• местни политици и представители на администрацията
• специалисти и професионални асоциации (архитекти, инженери, инспектори, геолози)
• компании от енергийния сектор
• строителни компании
• асоциации (природозащитни, фермерски, потребителски и др.)
• обществеността

Национални заинтересовани страни

• национални власти, работещи в енергийния сектор
• Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
• Енергийни агенции, отговорни за плана за действие по енергийна ефективност

Потенциални инвеститори

• Банки и капиталови фондове
• Енергийни компании и техните асоциации
• Електроразпределителни дружества, фирми, предлагащи услуги по енергийна ефективност (напр. ЕСКО фирми)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN