Дейности

Проектът ENER-SUPPLY има за цел да увеличи капацитета на местната власт чрез обмяна на know-how в сферата на възобновяемите енергийни източници и планирането на управлението на енергийната ефективност.

Това ще се случи в следните стъпки:

• анализ на нуждите преди обучението
• обучителен курс в реална среда
• онлайн обучение
• помощ в периода на планиране
• помощ при разпоространението на резултатите от проекта.

Разработването на карти на възобновяемите енергийни източници (биомаса, вятърна, геотермална и водна енергия) и свързаните с тях предпроектни проучвания ще бъдат резултата от проведените обучения. (Детайли).

Управлението на енергията след изпробване за период от няколко месеца ще позволи да се анализират доставките на енергия, да се изработи енергиен баланс и да се направят енергийни одити на сгради. (Детайли).

Платформа за интернет обучение

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN