За проекта

Използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и прилагането на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) в Югоизточна Европа предоставя добри възможности за преосмисляне на енергийното управление.

Местните власти могат да играят водеща роля в намаляване въздействието върху природата и подобрениеto на финансовото управление в сферата на енергетиката. По тези причини е необходимо да се повиши експертността в управлението на общините.

Проектът ENER-SUPPLY ще се предостави помощ, целяща да подпомогне местните власти на 11 територии в следните три сфери:

• прилагане на системи за управление на енергията
• планиране на инвестиции във ВЕИ
• насърчаване на инвестициите във ВЕИ

Проектът ENER-SUPPLY, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа", е резултат на общите усилия на 13 партньора от 11 държави в Югоизточна Европа, чиито водещ партньор е община Потенца, Италия. Този проект стартира през април 2009 и ще завърши през март 2012г.

Крайните бенефициенти от този проект ще са служителите на местните власти, които работят в енергийната сфера. Други заинтересовани страни, които имат интерес в развитието на устойчиви енергийни процеси, също ще бъдат включени в проекта.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN