Manuali për Burimet e Energjive të Rinovueshme


Produkt i Projektit ENER SUPPLY është Manuali për Burimet e Energjive të Rinovueshme që trajton energjinë e biomasës, energjinë gjeotermike, hidrike dhe të erës. Ai është përkthyer në të gjitha gjuhët lokale të partnerëve të projektit dhe versionin shqip ju mund ta shkarkoni në link-un e mëposhtëm: (Manuali për Burimet e Energjive të Rinovueshme)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN