Të rejat dhe evenimentet


ENER — SUPPLY Newsletter III
30 Apr 2012


Manuali për Burimet e Energjive të Rinovueshme
12 Apr 2012
Produkt i Projektit ENER SUPPLY është Manuali për Burimet e Energjive të Rinovueshme që trajton energjinë e biomasës, energjinë gjeotermike, hidrike dhe të erës. Lexo më shumë...

Trajnimi për Burimet e Energjive të Rinovueshme, i zhvilluar në Korçë, Shqipëri
24 Jan 2012
Në kuadrin e aktiviteteve të Projektit ENER-SUPPLY në Shqipëri, Trajnimi për Burimet e Energjive të Rinovueshme (BER) u zhvillua në Korçë në datë 23 janar 2012. Trajnimi u zhvillua në mjediset e Grand Hotel Palace në qytetin e Korçës. Lexo më shumë...

Njoftim për Trajnimin mbi Burimet e Energjive të Rinovueshme i planifikuar për t’u zhvilluar në Korçë, Shqipëri
18 Jan 2012
Në kuadrin e aktiviteteve të Projektit ENER-SUPPLY në Shqipëri, Trajnimi për Burimet e Energjive të Rinovueshme (BER) do të organizohet në datë 23 janar 2012 në Korçë. Trajnimi do të zhvillohet në mjediset e Grand Hotel Palace në qytetin e Korçës. Lexo më shumë...

Trajnimi për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë, i zhvilluar në Korçë, Shqipëri
7 Dec 2011
Në kuadrin e aktiviteteve të Projektit ENER-SUPPLY në Shqipëri, Trajnimi për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë (SME) u zhvillua në Korçë (Shqipëri) në datë 16 dhjetor 2011. Trajnimi u zhvillua në mjediset e Grand Hotel Palace në qytetin e Korçës. Lexo më shumë...

Njoftim për Trajnimin mbi Sistemin e Menaxhimit të Energjisë i planifikuar për t’u zhvilluar në Korçë, Shqipëri
7 Dec 2011
Në kuadrin e aktiviteteve të Projektit ENER-SUPPLY në Shqipëri, Trajnimi për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë (SME) do të organizohet në datë 16 dhjetor 2011 në Korçë (Shqipëri). Trajnimi do të zhvillohet në mjediset e Grand Hotel Palace në qytetin e Korçës. Lexo më shumë...
BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN