Rezultatet e Projektit

Manual për Burimet e Energjive të Rinovueshme

Hartat e burimeve të energjive të rinovueshme
• Hartat e burimeve gjeotermike
• Hartat e burimeve të erës
• Hartat e burimeve hidrike
• Hartat e burimeve të biomasës (Agriculture / Forest)

Studimet e fizibilitetit

Menaxhimi i energjisë
• Auditimet energjetike
• Bilancet energjetike
• Analiza e furnizimit
• Ditët lokale të energjisë
• Mjetet
   ♦ Video promovuese për kursimin e energjisë - fituesi
   ♦ Program kompjuterik për potencialin e biomasës (Windows, Mac).

Platforma e trajnimit elektronik për BER dhe EE
• User Guide for the Web Training Platform

Rrjeti Ndërkombëtar i Ekspertëve të Energjisë në zonën e Evropës Juglindore (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN