Grupet e synuara

Grupet lokale të interesit

• politikanët dhe nëpunësit e administratës lokale
• profesionistët dhe shoqatat e tyre (arkitektët, inxhinierët, topografët, gjeologët, …)
• kompanitë e sektorit të energjisë
• kompanitë e ndërtimit
• shoqatat e kompanive (të mjedisit, të fermerëve, të konsumatorëve, …)
• publiku

Grupet kombëtare të interesit

• autoritetet kombëtare që punojnë në fushën e energjisë
• Ministria e Energjisë dhe/ose Ministria e Mjedisit dhe/ose Çështjeve Rajonale (Zhvillimi Rajonal)
• Agjencitë e Energjisë përgjegjëse për Planin Kombëtar të Veprimit për Efiçencën e Energjisë

Investitorët potencialë

• bankat dhe fondet e kapitalit
• kompanitë e prodhimit të energjisë dhe shoqatat e tyre
• kompanitë e shpërndarjes së energjisë, siguruesit e shërbimit të efiçencës së energjisë (p.sh. ESCO-t)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN