Aktivitetet

ENER SUPPLY do të përforcojë ekspertizën e administratës publike lokale nëpërmjet transferimit të njohurive teknike në lidhje me shfrytëzimin e burimeve të energjive të rinovueshme dhe planifikimin e një menaxhimi efiçent të energjisë.

Trajnimi përfshin hapat e mëposhtëm:

• vlerësimin e nevojave për trajnim
• trajnimin formal
• mësimin elektronik (online)
• asistencën gjatë fazës së planifikimit
• asistencën gjatë fazës së promovimit të projektit.

Rezultati i trajnimit do të jetë përpunimi i hartave të burimeve të energjive të rinovueshme (biomasa, energjia e erës, energjia gjeotermike dhe energjia hidrike) dhe i studimeve përkatëse të fizibilitetit (Detaje).

Menaxhimi i energjisë - pas disa muajsh eksperimentimi - do të mundësojë analizën e furnizimit me energji, përpunimin e bilancit energjetik dhe auditimeve energjetike. (Detaje).

Platforma e Trajnimit në Faqen e Internetit

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN